Descripció

Els objectius del curs son:

Proporcionar una visió integral del negoci solar fotovoltaic, entenent la perspectiva de l'inversor final i els desafiaments i riscos associats al disseny, desenvolupament, construcció i a l'operació dels parcs.
El curs pretén abordar de forma pràctica i directa les principals problemàtiques i la identificació de les palanques de valor, a les quals s'enfronten els professionals de sector fotovoltaic a gran escala.

S'estudiaran els aspectes tècnics, legals, comercials i econòmics els quals, qualsevol persona que vulgui introduir-se en aquest camp, ja sigui com a professional per proporcionar serveis en el sector, o com a inversor, ha de conèixer, per desenvolupar amb èxit projectes obtenint el millor equilibri entre rendibilitat i risc.

El curs es dividirà en un mòdul tècnic, mòdul de permisos i regulatori i un mòdul comercial i financer, sent aquest últim mòdul una anàlisi de les diferents opcions de venda d'electricitat (PPA, Espot, futurs i models híbrids), finançament i retorns esperables

Aquesta formació va dirigida a enginyers, tècnics del sector elèctric i energètic, que vulguin expandir la seva visió de el sector, i en general a persones que vulguin introduir-se en el desenvolupament de projectes d'energia solar fotovoltaica a gran escala.

El curs no requereix d'una formació específica en l'energia fotovoltaica ni coneixements financers exhaustius.

Programa

1. Introducció:
Fonamentals de l'èxit en el desenvolupament i inversió de parcs solars fotovoltaics a gran escala. LCOI. Desenvolupament ràpid i barat, baix risc operacional ,renovable, incentius a la reducció d'emissions.

2. Mòdul tècnic. Fonaments tècnics bàsics Generació Fotovoltaica:
2.1 Recurs solar: avaluació i mesurament
2.2 configuració bàsica
2.3 components principals:
mòduls. Estructures. Inversors. Proteccions i cablejat. Subestació elevadora. Resta d'equips. Estat de l'art: Configuració més emprada. Sobredimensionament DC / AC. Mòduls bifacials + seguiment eix si no hi ha limitacions espai. Mòdul bifacial + fixa amb limitacions espai.
2.4 Avaluació de la producció: Paràmetres fonamentals a analitzar:
Ràtio yield kWh / kWp
Simulacions PVsyst: paràmetres principals

3. Mòduls de Desenvolupament i Permisos
(Des de l'origen fins a la posada en marxa):

3.1 Esquema del desenvolupament: Viabilitat bàsica, permisos, construcció, operació i desmantellament
3.2 Viabilitat bàsica d'un desenvolupament: Paràmetres fonamentals per a la selecció de l'emplaçament
3.3 Pressupost desenvolupament
3.4 Obtenció permisos: (genèric i cas específic Espanya)

4: Mòdul Comercial i Financer
4.1 Perspectiva de l'inversor: capital invertit i retorn esperable
4.2 Principals conceptes que s'han de definir en un pla de negoci
4.3 Models de venda d'electricitat
4.4 Estructuració i finançament de projectes per a no financers
4.5 Projecte financer i generació fotovoltaica

5. Conclusions finals i perspectives de futur
5.1 La visió transversal del negoci fotovoltaic: Que busquen els inversors i quins paràmetres fonamentals determinen l'èxit d'un desenvolupament i inversió fotovoltaica
5.2 Perspectives de futur:
Hidrogen verd. Emmagatzematge. Hibridació.

6. Exercicis pràctics

Professorat


Juan Antonio Tormo  Enginyer Industrial, elèctric, expert en sistemes elèctrics de potència (SEP).

Javier Monfort  MBA. Enginyer Industrial, energètic, expert en desenvolupament de negoci i anàlisi d'inversions en el sector renovable.