Descripció

La normativa de màquines, tant la que afecta el fabricant de la màquina nova com la que afecta l'usuari, està canviant constantment, la qual cosa pot fàcilment passar desapercebuda. Si bé les dues normes legals, la directiva 2006/42/CE per al fabricant de la màquina i la directiva 2009/104/CE (transposada pel reial decret 1215/1997) per a l'usuari, són relativament estables, les normes harmonitzades que els hi donen suport varien d'una manera quasi frenètica. És conegut que els requisits essencials de la directiva 2006/42/CE i les disposicions mínimes del RD 1215/1997 són deliberadament ambigus, motiu pel qual és imprescindible interpretar-los mitjançant les normes tècniques harmonitzades.

La directiva 2006/42/CE va admetre explícitament l'ús del software en funcions de seguretat i incorporà les definicions de fabricant i de conjunt de màquines, que converteixen en fabricant l'usuari que fa canvis significatius a una màquina o junta màquines per a automatitzar el procés productiu i fer que vàries màquines que treballaven soltes passin a fer-ho coordinades, com a una sola màquina, formant un "conjunt de màquines".

La possibilitat de fer servir el software en funcions de seguretat ha portat a modificar substancialment la maquinària nova, especialment la maquinària complexa i automatitzada, que fa un extensiu ús dels servos i variadors de velocitat de seguretat ("drives" en la literatura tècnica anglesa) així como tota una gama de components de seguretat (relés de seguretat, PLCs de seguretat, cortines fotoelèctriques,..) que es recolzen en electrònica i software en lloc de en components electromecànics. La fiabilitat de tots ells i de les funcions de seguretat que se'ls encomanen es justifica mitjançant el PL (performance level, nivell de prestacions) de la norma EN ISO 13849-1, o mitjançant el SIL (safety integrity level, nivell d'integritat de la seguretat) de la Norma EN IEC 62061; ambdós són una quantificació de la probabilitat de fallada al llarg d'una hora.

Però què passa amb la maquinària en ús, subjecta al RD 1215/1997? Li afecta d'alguna manera tot l'anterior? La publicació per l 'Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Guia d'aplicació del RD 1215/1997 ho aclareix, fent referència a la norma EN ISO 13849, que "es la norma que se utiliza actualmente para la oferta de dispositivos de protección u otros subsistemas de mando específicamente desarrollados para realizar funciones de seguridad y, por tanto, se debería tener en cuenta en el caso de que haya que implantar dichos dispositivos o subsistemas en máquinas usadas". Molta més seguretat per a l'usuari, però molta més complexitat!!
Al curs es comenta també l'aprovació del nou Reglament de Seguretat de Màquines, que substituirà la directiva i entra explícitament en les responsabilitats de l'usuari que faci una "modificació substancial" de la màquina.

En acabar el curs l'assistent, tant si és fabricant com si és usuari de maquinària, ha d'estar en condicions de:
- entendre com tractar la seguretat de la maquinària en el seu cas concret, i
- saber enfocar la seva actuació per tal de, sempre dins de la legalitat, fer-ho de la manera més racional, eficient i econòmica possible.

Programa

1. Visió global de les normes legals i tècniques. Com afecten la maquinària nova i l'existent.

2. La directiva de màquines, 2006/42/CE.
2.1 Definicions clau: màquina, quasi màquina, comercialització, posada en servei, fabricant.
2.2 Funcions de seguretat "clàssiques", basades en components electromecànics.
2.3 Ús dels sistemes electrònics programables en les funcions de seguretat.
2.4 Exemples de funcions de seguretat que es recolzen en software. Enumeració i descripció.
2.5 Justificació de la idoneïtat de la funció de seguretat.

3. Resum de les normes harmonitzades més significatives.
3.1 La Norma EN ISO 13849: Encaix de la Norma EN ISO 13849 en la directiva de màquines.
3.2 La Norma EN ISO 14119: Dispositius d'enclavament associats a resguards. Com connectar-los en sèrie (en cascada) sense perdre el PL assolit.
3.3 La Norma EN ISO 14120: Resguards fixos i mòbils.
3.4 La Norma EN ISO 13857: Distàncies de seguretat.

4. El nou Reglament UE de seguretat de màquines, 2023/1230
4.1 Modificacions més importants respecte de la directiva.
4.2 Entrada en vigor i dates d'aplicació.

5. Com afecta tot l'anterior als usuaris de maquinària
5.1 La Guia d'aplicació del RD 1215/1997 (versió setembre 2021).
5.2 Com ajuntar màquines perquè funcionin com una sola màquina. L'expedient tècnic del nou "conjunt de màquines"; La declaració de conformitat i el marcatge CE del nou "conjunt de màquines"
5.3 Què fer per modificar una màquina per raons funcionals.
5.4 Obligacions inherents a una "modificació substancial" quan entri en vigor el nou Reglament de Seguretat de Màquines.
5.5 Com incorporar funcions de seguretat basades en la norma EN ISO 13849 a les preexistents

6. Col·loqui

Professorat


Alfons de Victoria . Enginyer Industrial. Consultor

Cursos relacionats