RITE: Actualització 2021. Curs Online en Directe

Descripció

El Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) ha tingut, 8 modificacions al llarg de la seva història, l'última a l'agost del 2022. Tot plegat, avui dia han canviat moltes coses quan s'ha de fer una instal·lació nova del RITE: Increment de l'exigència de recuperació de l'energia de l'aire expulsat, exigència de controls d'ambient per local, etc.
Però hi ha un altre canvi al que cal estar atents: La tradició de molts reglaments industrials era que, mentre no es modifiqués un instal·lació existent, pràcticament un nou reglament només afectava a la freqüència de revisions i qüestions de manteniment. Per contra, especialment amb la revisió del 2021, es van crear algunes obligacions d'actualització per les instal·lacions existents. Per exemple, a més tardar l'any 2025, determinades instal·lacions que ja existien el 2021 hauran d'adoptar un sistema de control i monitorització computeritzat.
Aquest curs estarà dedicat a facilitar la utilització pràctica del RITE: aclarirem què diu ara i facilitarem localitzar en què es diferència aquest "nou RITE" del que deia el RITE que teníem fins fa un temps.

Programa

1. Aspectes generals del RITE

a. De què tracta i on s'aplica
b. Com està organitzat
c. Principals trets d'aquesta modificació.

2. Aspectes administratius i de control

a. Documentació necessària: Projecte, Memòria Tècnica o no exigència
b. Altres reglaments, normes i certificacions
c. Inspeccions
d. Acreditació d'empreses instal·ladores i mantenidores
e. Carnets professionals

3. Instruccions Tècniques

a. Disseny i dimensionament de les instal·lacions:
Benestar i higiene
Eficiència energètica i comptabilització de consums
Seguretat
b. Muntatge i posta en servei:
Proves
Ajust i equilibratge
Eficiència energètica
c. Manteniment i ús:
Manteniment preventiu
Programa de gestió energètica
Instruccions de seguretat, utilització i funcionament
Limitació de temperatures.

Professorat


Lluís Miret  Enginyer Industrial. Consultor