Proteccions en instal·lacions fotovoltaiques. Curs presencial

Descripció

Els objectius del curs son:

Analitzar les proteccions en instal·lacions Fotovoltaiques tant en la part de continua com d'alterna.
Veure les tipologies d'instal·lacions FV, normatives que apliquen, funcions de seguretat dels inversors.
Verificar les proteccions per sobrecàrrega, curtcircuits i contactes indirectes (falles d'aïllament), per diferents tipologies d'instal·lació i diferents règims de neutre de la xarxa d'alimentació.
Aprendre a buscar les errades d'aïllament.

El curs està enfocat a enginyers i/o instal·ladors que realitzen o mantenen instal·lacions Fotovoltaiques.

Programa

1. Tipologies d'instal·lacions FV
1.1 Instal·lacions autoconsum connectades directament a la xarxa de BT
1.2 Instal·lacions autoconsum connectades directament a la xarxa de AT
1.3 Instal·lacions aïllades (sense xarxa elèctrica)
1.4 Instal·lacions de Bombeig Solar, amb i sense xarxa elèctrica

2. Normatives en instal·lacions Fotovoltaiques

3. REBT

4. Normativa Inversors

5. Instal·lació FV - Part de CC
5.1 Mesures de protecció per doble aïllament o aïllament reforçat o per MBTS
5.2 Protecció contra incendis
5.3 Tensions i corrents màximes Uoc_max i Isc_max
5.4 Proteccions Sobreintensitats
5.5 Proteccions Sobre intensitat circuit de CA
5.6 Proteccions de sobre tensions transitòries
5.7 Identificació i marcat de les instal·lacions
5.8 Canalitzacions cables CC
5.9 Aparamenta
5.10 Seccionament i maniobra
5.11 Dispositius de supervisió

6. Pràctiques:
6.1 Buscar un defecte d'aïllament en una instal·lació FV
6.2 Tensions induïdes en el cablejat
6.3 Mesures de corrents contínues
6.4 Mesures amb un vigilant d'aïllament
6.5 Verificacions en xarxes IT. Mesura d'aïllament permanent. Mesura de la tensió de contacte al primer defecte. Mesures de tensions respecte terra
6.6 Mesura presa Terra d'una instal·lació FV. Mode Bucle. Amb Tel·luròmetre. Mesura de continuïtat parts metàl·liques

Professorat


Joan Romans  Enginyer Electrònic i Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. Consultor