Posta a terra d'instal·lacions generadores FV. Curs Presencial

Descripció

Objectius:
Veure les condicions tècniques per la posta a terra d'instal·lacions generadores d'electricitat
Entendre totes les formes de posta a terra de les instal·lacions generadores en funció del règim de neutre escollit i també en funció de com estan connectats a la xarxa de distribució elèctrica sigui de forma aïllada, assistida o interconnectada.
Les instal·lacions generadores poden ser tant generadors amb motors de combustió, com plantes Fotovoltaiques.

El curs està enfocat a enginyers i/o instal·ladors que realitzen instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió, així com el manteniment Industrial.

Programa

1. Règims de Neutre
2. Instal·lacions generadores aïllades. Instal·lacions en règim TT, TN e IT
3. Instal·lacions generadores assistides (Xarxa o Grup)
4. Instal·lacions generadores interconnectades (xarxa i Grup)

Cas habitual instal·lació fotovoltaica
5. Exemples Connexió Grups
Règim TT en diferents configuracions
Tensions de contacte
Règim TN amb diferencial o magnetotèrmic
Règim IT
6. Proteccions Defecte a Terra
Falta a terra restringida
Falta a terra no restringida
7. Fonts treballant en paral·lel
Esquema TN
Esquema TT
8. Cablejat en instal·lacions Fotovoltaiques
Instal·lació de protectors de transitoris
9. Transferències de tensions entre terres d'AT i BT

Règim TT amb tres postes a terra
Règim TT amb dues postes a terra
Règim TN amb dues postes a terra
Règim TN amb una única posta a terra
Transferències dins d'un centre de transformació
10. Mesures de posta a terra amb:
Tel·luròmetre
Mesurador de Bucle

Programa de Pràctiques:
1. Mesura presa Terra Mode Bucle
2. Mesures de la Terra amb tel·luròmetre
3. Transferències de Tensió MT/BT, en funció de la configuració postes terra
4. Proteccions defectes a terra Restringits i no restringits
Buscar la fallada d`'aïllament en una instal·lació fotovoltaica

Professorat


Joan Romans  Enginyer Electrònic i Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. Consultor

Cursos relacionats