Descripció

L'objectiu del curs és fer un repàs general a tot el contingut del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries publicat el 2014, posant l'accent en les novetats que va introduir respecte el reglament anterior, tant en els aspectes formals de documentació com en aquells de contingut tècnic.

Aquesta formació va dirigida a enginyers i tècnics que dissenyen, utilitzen o treballen amb instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió i tots aquells professionals que vulguin aprendre i aclarir conceptes en el camp de l'Alta Tensió a través del reglament que el regula.

Programa


1. Estructura del reglament.

2. Àmbit d'aplicació. Situacions transitòries. Impacte en instal·lacions existents.

3. Avantprojectes i Projectes d'instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió.

4. Instal·ladors i empreses instal·ladores d'Alta Tensió.

5. Execució, manteniment, verificació i inspeccions.

6. Documentació i posada en servei.

7. Aparellatge. Proteccions. Quadres de control.

8. Aïllament

9. Instal·lacions de posada a terra. Disseny i muntatge d'instal·lacions de posada a terra. Tensions de pas i de contacte. Disposicions generals i particulars de posada a terra.

10. Instal·lacions elèctriques d'interior.

11. Instal·lacions elèctriques d'exterior.

12. Conjunts prefabricats.

13. Instal·lacions privades per connectar a xarxes de distribució i transport.

Professorat


Lluís Miret  Enginyer Industrial. Consultor