Descripció

El curs pretén entendre els fenòmens que es produeixen en les instal·lacions industrials quan s'instal·len equips amb convertidors de freqüència, o equips de potència amb funcions similars a un convertidor, o sigui amb senyals PWM, veure les proteccions necessàries, així com la correcta instal·lació de tots els cables i els problemes que poden generar al no fer-ho. Veure les implicacions que tenen els règims de neutre (TT, TN i IT) en la seva instal·lació.

Programa

1. Descripció funcionament. Diagrama de blocs. Senyal PWM. Corrent absorbida.
2. Harmònics de corrent. On es generen (Entrada/sortida). Efectes dels harmònics sobre la instal·lació. Consum d'energia reactiva entrada / sortida. Solucions.
3. Sobretensions. Perquè es generen sobretensions. On es generen. Solucions.
4. Connexió de cables. Cables de potència / senyal. Apantallament Cable motor. Tipus de cables. Connexió pantalles. Acoblament de senyals.
5. Filtres. EMC o de xarxa. Inductàncies. Sinusoidal.
6. Corrents de fuga. Tipus de corrent (espectre de freqüències). Origen dels corrents de fuita. Recorregut del corrent.
7. Proteccions entrada i sortida del convertidor. Proteccions de sobre càrrega. Proteccions de curtcircuit.
8. Règims de neutre. Com afecten a la instal·lació del variador. Problemes xarxes IT. Vigilants d'aïllament en xarxes IT, tipus.
9. Proteccions contactes indirectes. Règim de neutre. Protecció diferencial i/o magneto tèrmica. Cables de protecció.
10. Equips de mesura. Pinces de corrent RMS/TRMS. Pinces de corrent de fuita, amb filtre. Mesura de potència i energia reactiva amb distorsió. Mesura del sentit de rotació.
11. Casos pràctics amb equips de senyals d'alta freqüència (generador de funcions), oscil·loscopi digital amb funció d'analitzador d'espectres i equips prototips.

Professorat


Joan Romans  Enginyer Electrònic i Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. Consultor

Cursos relacionats